Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Arie de korte – training & coaching.

ARTIKEL 2 – AANMELDING EN INSCHRIJVING

2.1 De coachee ontvangt tijdens de intake een intakeformulier. Het intakeformulier dient volledig ingevuld te worden geretourneerd.

ARTIKEL 3 – BETALING

3.1 Facturen worden binnen vier werkdagen per email verstuurd aan de coachee.

3.2 De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald op rekeningnummer NL71 INGB 0007 7277 02 t.n.v. Arie de Korte – training & coaching te Ridderkerk.

3.3 Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de begeleiding worden stopgezet en zal een incassoprocedure worden gestart. Kosten die verband houden met een incassoprocedure komen voor rekening van de coachee.

3.4 De coachee is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, tenzij anders is afgesproken. De betalingsverplichting aan Arie de Korte – training & coaching staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden.

ARTIKEL 4 – BEGELEIDING

4.1 Arie de Korte – training & coaching heeft een inspanningsverplichting en zet al haar professionaliteit in om de coachee zo goed mogelijk te begeleiden. De coach heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van de begeleiding.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJK

5.1 Arie de Korte – training & coaching is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak dan ook, op welke manier dan ook aan de coachee en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

5.2 Arie de Korte – training & coaching is niet aansprakelijk op het moment dat de coachee op enig andere wijze schade lijdt.

5.3 Arie de Korte – training & coaching is niet aansprakelijk voor de lichamelijke- dan wel geestelijke gesteldheid van de coachee. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van de coachingssessies.

ARTIKEL 6 – AFMELDING EN ANNULERING

6.1 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afmeldingen daarna worden in rekening gebracht. Afmelden kan zowel telefonisch als via mail.

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDINGSPLICHT

7.1 Arie de Korte – training & coaching verplicht zich geen informatie van de coachee te verstrekken aan derden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door coachee is gegeven.